Teamontwikkeling Cursussen resultaat en zelfsturing

Published Sep 13, 20
6 min read

Teamontwikkeling Cursussen Tips en Tools

Binnen een team heb je verschillende karakters en persoonlijkheden. Samenwerking is noodzakelijk, omdat je alleen het doel niet kan bereiken of omdat een goede samenwerking zorgt voor betere resultaten. Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van succesvolle teams. Maar communicatie is zo makkelijk nog niet, er ontstaat vaak ruis op de lijn.

Teamontwikkeling Communicatie samen met Courius.comTeamontwikkeling Cursussen Nieuwsgierig?

Dat maakt het moeilijker om de taak te volbrengen. Het gevolg is: veel en lang vergaderen, om de hete brij heen draaien, maar echt goed komt het vraagstuk niet op tafel. Het team moet een evenwicht vinden tussen de aandacht voor enerzijds TAAK en anderzijds RELATIE om zich tot een volwaardig functionerend team te ontwikkelen.

Teamontwikkeling Communicatie met Courius.comTeamontwikkeling Communicatie resultaat en zelfsturing

Disfunctioneel RELATIE-gedrag is gedrag dat het team weerhoudt om een ondersteunend klimaat te ontwikkelen, daar kennen we genoeg voorbeelden van. F = FormingS = StormingN = NormingP = Performing Zie ook: de fasen in teamontwikkeling van Tuckman e.a. Superioriteit: de bijdrage van anderen als irrelevant afdoen.Pesten: geen rekening houden met de behoeften van anderen.Blokkeren: teveel strijd om één punt en ideeën van anderen zonder meer verwerpen.Vermijden: geen aandacht voor relevante feiten of ideeën.Afdwalen: actief, passief of onverschillig afdwalen van het onderwerp van gesprek.Foute grapjes: spelletjes spelen, slechte grappen vertellen, anderen nadoen.Domineren: buitensporig veel praten, anderen interrumperen, bekritiseren en de schuld geven.Egoïsme: persoonlijke behoeften boven de behoeften van het team stellen.

Maar de dynamiek is altijd groot, en dan geeft het volgende model voor teamontwikkeling in 4 stappen houvast. DoelenRollenProceduresInteracties Dit model is voor het eerst geïntroduceerd door Richard Beckhard (1972). Noel Tichy analyseerde teamconflicten op basis van dit model. Tichy observeerde een 80:20 verhouding (die ook Pareto vaak tegenkwam), nl.: 80% van de conflicten in teams komen voort uit .Van de resterende 20% wordt 80% toegeschreven aan .Van wat dan overblijft wordt 80% veroorzaakt door .Ten slotte kan slechts 1% van de conflicten in teams toegeschreven worden aan .

Als de doelen niet duidelijk zijn, zullen onzekerheden in de individuele rollen ontstaan.Onduidelijke rollen resulteren in een cumulatief conflict op het niveau van de processen.Als processen onduidelijk zijn, zullen opgebouwde conflicten op hogere niveaus uiteindelijk leiden tot conflicten op mens-niveau. Doelen zijn de basis voor goed teamwerk, omdat ze richting geven, identiteit en zin genereren.

Teamleden moeten de gemeenschappelijke doelen begrijpen, accepteren, delen en zich eraan verbinden. Daar komt bij dat je betrokkenheid creëert door teamdoelen en individuele doelen op elkaar af te stemmen - Teamontwikkeling Voorbeelden Courius.com. Vaak wordt gezegd dat het helpt als doelen SMART zijn, nl - teamontwikkelingsplan. specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden. Een rol betreft de autoriteit, verantwoordelijkheden en taken afgestemd op de doelen.

Teamontwikkeling Cursussen de weg naar Succes

Het is belangrijk dat ieder teamlid weet wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de bevoegdheden zijn. is de ruimte die aan een rol wordt toegekend en geeft de vrijheidsgraad aan voor de persoon om binnen die rol te handelen. Het gaat erom de ruimte voor actie, initiatieven of besluitvorming binnen de rol te kaderen.

Teamontwikkeling Cursussen Leer samenwerkenTeamontwikkeling Cursussen de weg naar Succes

Dit geeft teamleden een duidelijk indicatie waar ze zich op moeten richten, en tot wie ze zich moeten wenden bij problemen. zijn de activiteiten om de doelen binnen de rol, in het team, te bereiken. Ieder teamlid moet wel beschikken over de nodige capaciteiten, vaardigheden, ervaring en drive om de rol te kunnen vervullen.

Processen in organisaties zijn het besturingsinstrument om inefficiënties op het gebied van besluitvorming, controle, coördinatie en communicatie te overwinnen. De processen moeten een vorm van kwaliteit garanderen, zodat ze herhaalbaar zijn zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit en zonder dat ze de teamleden teveel beperken in hun handelen.

Als je zorgt voor slimme gestandaardiseerde procedures voor acties, besluitvorming, conflictbeheer, probleemoplossing, communicatie, toewijzing van middelen enz. dan ondersteun je daarbij je team bij het behalen van de doelen. Hieronder volgen een paar basisprocedures die vaak voorkomen. Procedures over gaan over het bieden van ruimte aan teamleden, met regelmatige vergaderingen, werkbijeenkomsten, nieuwsbrieven, online contact, email, informatie over de voortgang e.d.

Wie neemt beslissingen, op basis van input van wie? Hoe zorg je voor goede en vlotte besluitvorming? Procedures van helpen om problemen snel op te lossen en escalatie te voorkomen. het belang van teamontwikkeling. We spreken eigenlijk liever over: hoe omgaan met verschillen van mening? Daar kan je beter over nadenken als dat nog niet aan de hand is.

Er zijn vele manieren om aan de onderlinge relaties te werken, namelijk door naar elkaar te luisteren, advies te vragen, complimenten te geven enz. Het niveau van vertrouwen kan je verbeteren met de ‘emotionele bankrekening’, dit is een metafoor voor de hoeveelheid vertrouwen in een relatie. Hoeveel is er gestort en hoeveel opgenomen? Is er een positief of juist een negatief saldo? Voortbouwend op de metafoor van de ‘emotionele bankrekening’ zijn er 5 principes van onderlinge relaties die teamontwikkeling ondersteunen (naar een idee van Stephen Covey, 2004).

Teamontwikkeling Cursussen de Oplossing

Afspraken nakomen. Dit is een belangrijke en solide basis voor het ontwikkelen van vertrouwen. Mensen geloven in beloften. Als anderen hun beloften niet nakomen leidt meestal tot irritatie.Verwachtingen verduidelijken. Zorg dat teamleden elkaar begrijpen als het om verwachtingen gaat. Dit vraagt een investering in tijd en luistervaardigheid.Let op kleine dingen.

Bied je hulp aan.Toon persoonlijke integriteit. Toon altijd respect voor de ander en zijn/haar standpunten.Verontschuldig je oprecht als je ‘geld’ opneemt van de ‘emotionele bankrekening’ van de ander. Als je een opname doet, wees oprecht en leg het de andere persoon goed uit. Als je deze principes toepast bouw je aan een hoog niveau van vertrouwen binnen het team, en aan een soepele communicatie.

Wat er ook misgaat in een team, uiteindelijk zal er altijd wrijving ontstaan tussen één of meerdere teamleden. Maar dat wil dus niet zeggen daar altijd de oorzaak ligt en dus de oplossing. In de meeste gevallen is het probleem op een ander niveau ontstaan. William G. Dyer, professor in Organisatieverandering en Groepsdynamica, onderscheidt acht categorieën van interventies die iedere teammanager, teamleider of gespreksleider maar beter in het pakket kan hebben.

Als teammanager ben je de laatste. Met interventies op het proces verschuif je de aandacht van de inhoud naar wat gaande is in het team. Een tweetal voorbeelden: Hoe zit het met de energie op dit moment?Ik vraag me af wat er op dit moment eigenlijk aan de hand is.

Een interventie van dit soort zou kunnen zijn: ‘Peter, hoe is dat voor jou, dat ze jouw voorstel afwijzen?’Tip: In de groepsdynamica is het uitwisselen van dit soort ervaringen het meest wezenlijk. wat betekent teamontwikkeling. Dat geldt ook voor sommige teamleden en teammanagers. Maar met een te sterke aandacht voor gevoelens loop je het risico andere aspecten van teamwerk en de groepsdynamiek te missen.

Tip: leiders doen dat op een eigen manier, ongeacht de situatie. Dat is niet altijd handig. In dit verband verwijzen we naar de theorie van Situationeel Leiderschap van Hershey en Blanchard. Een teamlid of het hele team feedback geven. Sommigen doen dit al in een vroeg stadium, om maar snel duidelijk te zijn.

Teamontwikkeling aan de slag

De teammanager kan onderlinge feedback stimuleren. Hoewel de feedback van de teammanager altijd wel zwaarder zal wegen. Als je als teammanager de expert bent, breng dan de relevante gegevens of informatie in. Teamontwikkeling.Tip: voor teamontwikkeling, empowerment en zelfsturing is het beter als een teamlid met vergelijkbare kennis en ervaring dit doet.

Navigation

Home

Latest Posts

Financiële Analyses Ondernemingsraad

Published Jan 16, 22
6 min read